۱۳۹۵ فروردین ۱۴, شنبه

12 فروردین


جمهوری اسلامی " نه" " نه" و هزاران بار " نه" ... رژیم جهل و جنایت و ننگ " نه" .... اعدام ها را... شکنجه ها را... زندانها را.... کشتارها را.... فقر و بدبختی و سیاهی ها را.... کارتون خوابی ها را..... اشک و رنج و درد مادران و پدران را....فراموش نخواهیم کرد. جواب ما به جمهوری اسلامی یک " نه " بزرگ است. همان " نه " بزرگی که به پایش اینهمه بر سر دار رفتند. رژیم دیکتاتوری مذهبی از هر نوعش با هر پسوند و پیشوند " نه " " نه " " نه" !
جمهوری اسلامی چه غیردمکراتیک و چه با پسوند دمکراتیک نه نه نه ...ولی فقیه! رهبر عقیدتی! نه نه نه ....
آری به آزادی... آری به عدالت.. آری به گسستن زنجیرهای مرئی و نامرئی ...آری به رویش و سرسبزی...

عاطفه اقبال - 12 فروردین 95 برابر 1 آوریل 2016

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر