۱۴۰۱ فروردین ۲۸, یکشنبه

دین اجباری طالبان

دین اجباری طالبانی نتیجه اش این میشود. چه در تهران چه در کابل. این جوان را به جرم روزه خواری با چنین وضعیتی در افغانستان در خیابانها گردانده اند. در حالیکه مسافر و بیمار بوده است. مردمی که این نمایش رقت بار را تماشا میکنند و میخندند نیز همچنان در جهل و تعصب نگه داشته شده اند تا اینگونه مواقع به یاری شان بشتابند. طالبانهای تهران و کابل تماما متعلق به عهد بوق هستند. عهد غارها که هنوز بشر متمدن نشده بود. این دایناسورهای عهد حجر را از قرنها پیش بیرون کشیده و بر مردم ما مسلط کرده اند. بخاطر اینکه با دست باز بتوانند منابع و ثروت خاورمیانه را غارت کنند. تا این موجودات وحشی از خاورمیانه ریشه کن نشوند. هیچ چیز عوض نخواهد شد.
عاطفه اقبال - 17 آوریل 2022

۱ نظر: